dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Czy osoby bez obywatelstwa polskiego mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ?

Oczywiście, że tak! Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być przyznana osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jednak musi ona mieć status bezrobotnego. W przypadku osób bez obywatelstwa polskiego jest to status osoby posiadającej zezwolenie na pobyt czasowy (z wyłączeniem zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w celu wykonywania pracy) lub status osoby posiadającej zezwolenie na pobyt stały. 

Kiedy można przyznać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobie bez obywatelstwa polskiego ?

Uchwała powiatowej rady pracy może przyznać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobie, która ukończyła 18 wiek życia i ma status osoby bezrobotnej (również osobie bez obywatelstwa polskiego).  Wiele informacji na ten temat uzyskamy na https://anowak.com.pl/przygotowanie-wnioskow-o-dotacje/

Czy można jako osoba bezrobotna ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej przed upływem roku od dnia utraty poprzednio wykonywanego zawodu? 

Osoba bezrobotna może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej przed upływem roku od dnia utraty poprzednio wykonywanego zawodu, gdy:

  • ukończyła 50 wiek życia,
  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności równym całkowitej niezdolności do pracy albo jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stosowanych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,
  • jest członkiem rodziny wielodzietnej,
  • jest osobą wykonującą pracę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub jest osobą wykonującą pracę w ramach umów cywilnoprawnych na czas określony, przy czym okres łączny tych umów nie przekracza 6 miesięcy,
  • jest osobą pozostającą bez pracy przez okres dłuższy niż 4 tygodnie,
  • jest osobą, która uzyskała pracę w gospodarstwie rolnym,
  • jest osobą, która uzyskała pracę w ramach świadczenia pomocy de minimis,
  • jest osobą, która uzyskała pracę w ramach świadczenia pracy chronionej na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.