Jak wykorzystać metodę CATI w badaniach marketingowych?

Jak wykorzystać metodę CATI w badaniach marketingowych?

Czym jest CATI?

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) to metoda badań marketingowych, polegająca na wykorzystaniu komputerowo wspomaganego systemu prowadzenia ankiet telefonicznych. Jest to jeden z rodzajów badań ankietowych, który jest szeroko stosowany w przemyśle marketingowym. Metoda CATI zapewnia szybsze i dokładniejsze przeprowadzanie badań, dzięki czemu wyniki są szybciej dostępne.

Korzyści z wykorzystania CATI

Metoda CATI oferuje wiele korzyści w wykorzystaniu w badaniach marketingowych. Przede wszystkim umożliwia ona szybsze i bardziej dokładne przeprowadzenie badania. Narzędzie to pozwala badaczowi skuteczniej realizować badania, ponieważ cały proces odbywa się zdalnie, a dane są przetwarzane w czasie rzeczywistym. Innymi słowy, rezultaty będą dostępne w krótkim czasie. CATI może również zapewnić lepszą jakość danych, gdyż jest to metoda, która pozwala na odpowiednie monitorowanie i weryfikację danych.

Jak wykorzystać CATI w badaniach marketingowych?

Metoda CATI jest często wykorzystywana w badaniach marketingowych w celu zbierania informacji od respondentów. Aby skutecznie wykorzystać CATI w badaniach marketingowych, należy przestrzegać następujących kroków:

 • 1. Przygotuj pytania.

  Przed wdrożeniem metody CATI w badaniach marketingowych należy przygotować pytania, które będą przedmiotem badania. Pytania powinny być przemyślane tak, aby odpowiedzialne osoby mogły wyciągnąć wnioski na temat rynku i pomóc w podejmowaniu decyzji.

 • 2. Wybierz odpowiednią grupę docelową.

  Przed przeprowadzeniem badań należy wybrać odpowiednią grupę docelową. W zależności od badanych produktów lub usług, grupa docelowa może się różnić. Może to być bardziej szczegółowa grupa, taka jak dany typ klientów, czy też szersza, obejmująca większą liczbę osób.

 • 3. Zbuduj bazę danych.

  Po wybraniu odpowiedniej grupy docelowej konieczne jest zbudowanie bazy danych z danymi respondentów. Baza danych powinna zawierać informacje o adresach, numerach telefonów kontaktowych oraz innych danych, które będą potrzebne do przeprowadzenia badania.

 • 4. Przygotuj skrypt.

  Kolejnym krokiem jest przygotowanie skryptu ankiety. Skrypt powinien opierać się na pytaniach i odpowiedziach, które zostały wcześniej przygotowane. Dzięki temu ankieter będzie w stanie właściwie przeprowadzić badanie.

 • 5. Przeprowadź badanie.

  Kiedy wszelkie przygotowania zostaną zakończone, można rozpocząć przeprowadzanie badania. System CATI automatycznie wybierze następną osobę do rozmowy i przesłanie jej skryptu. Po przeprowadzeniu ankiety system automatycznie udostępnia wyniki w czasie rzeczywistym.

Zalety CATI

Metoda CATI oferuje wiele zalet w wykorzystaniu w badaniach marketingowych. Po pierwsze, jest to szybka i niedroga metoda badań, która znacznie przyspiesza proces zbierania danych. System CATI umożliwia również lepszą obsługę respondentów, ponieważ pozwala on na prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym. Narzędzie to umożliwia również szybkie przetwarzanie danych i przesyłanie ich do respondenta.

CATI a inne metody badań

Metoda CATI może być wykorzystywana w połączeniu z innymi metodami badawczymi, np. badaniami wizualnymi lub badaniami internetowymi. Połączenie metody CATI z innymi metodami może znacznie zwiększyć skuteczność badania i pozwolić na uzyskanie szerszego i bardziej wiarygodnego obrazu rynku.

Jak wykorzystać wyniki CATI?

Po uzyskaniu wyników badania CATI należy je analizować i wyciągać wnioski. Wyniki badania mogą być wykorzystane do określenia wzorców zachowań na rynku, jak również do określenia postaw respondentów wobec danego produktu lub usługi. Wyniki mogą być również wykorzystane do określenia efektywności kampanii reklamowych lub w celu określenia potencjalnych nowych segmentów rynku.

Podsumowanie

Metoda CATI jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi w przemyśle marketingowym, które umożliwia szybkie i dokładne przeprowadzenie badań ankietowych. System CATI umożliwia szybkie przetwarzanie danych, co pozwala na szybsze wykorzystanie wyników badania. Jeśli właściwie wykorzysta się metodę CATI, można znacznie skrócić czas zbierania danych i uzyskać bardziej kompleksowy obraz rynku. Wyniki badania CATI mogą być wykorzystane w celu określenia wzorców zachowań na rynku, a także do oceny efektywności kampanii reklamowych.Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystać metodę CATI w badaniach marketingowych i jak Ci to pomoże – zachęcamy do zapoznania się z artykułem tutaj : CATI.